बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Tyre-Tube || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Tyre-Tube

18 Mar, 2018


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मितिः २०७४।१२।०४)

        

नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग अन्तरगत ग्राउण्ड ईक्विपमेण्टसहरुमा प्रयोग गर्नका लागि  Tyre/Tube को सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना मिति २०७४।०९।०९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भए अनुसार म्याद भित्र प्राप्त भएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्रदाताको बोलपत्र सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ बमोजिमको प्रयोजनार्थ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बोलपत्रको सूचना प्रकाशित मिति बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना मू.अ.क. सहितको रकम
२०७४।०९।०९ श्री पि इ सि टे्र्डिगं प्राइभेट लिमिटेड,   रु. ११,६९,५५०।००
(बोलपत्र फाराममा उल्लेखित
 सि.नं.०२,०४,०५,११,१७ र २१)

 

नेपाल वायुसेवा निगम
ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्यि विमानस्थल, 
काठमाण्डौं ।
फोन नं. ४४७०४६