सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Civil works at different finance units || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Civil works at different finance units

08 Oct, 2018


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौं

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति २०७५ । ६ । २२)

निगमको केन्द्रीय कार्यालयस्थित अर्थ बिभागको Salary unit, Station Account unit, Creditor's unit र Advance Expenses unit को लागि आल्मुनियम पार्टिसन तथा अन्य सिभिल कार्य गराउनको लागि पर्न आएका सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभाबग्राही तपसिलमा उल्लेखित न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निर्णय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

क्रम संख्या तपसिल  प्रकृति कुल कबोल रकम (मू. अ. कर समेत)
१. श्री प्रबिण कन्स्ट्रक्सन, मनमैजु, काठमाण्डौं, आल्मुनियम पार्टिसन तथा अन्य सिभिल कार्य   रु.   ४,८०,०१९।५५