Furnitures & Fixtures ​ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना || Nepal Airlines Corporation
Furnitures & Fixtures ​ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

16 May, 2018


Furnitures & Fixtures सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०२।०२)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ को लागि "Furnitures & Fixtures" आवश्यक भएको हुंदा दरभाउपत्रमा उल्लेख गरेको शर्तहरुको अधिनमा रही गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ औं दिन ( २०७५÷०२÷१७ बिहिबार), दिनको १२ः०० बजे सम्म वा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा बिदा पछि कार्यालय खुलेको दिन, दिनको १२ः०० बजे भित्र निगमले उपलब्ध गराएको फाराम रु. ३००।०० (अक्षरेपी तीन सय मात्र, फिर्ता नहुने) मा खरिद गरी रितपुर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम निगमको दर्ता-चलानी शाखा, न्यूरोड    (कान्तिपथ), काठमाण्डौंमा दर्ता गराई सक्नुपर्ने र सोही दिन दिनको १४ः०० बजे निगमको केन्द्रिय कार्यालयस्थित खरिद शाखामा दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिनेछ । उपरोक्त दरभाउपत्र, दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा पनि खोल्न निगमलाई कुनै बाधा पर्ने छैन । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि खरिद शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

            
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२