Sealed Tender notice of “ Paper Head Rest Cover ” || Nepal Airlines Corporation
Sealed Tender notice of “ Paper Head Rest Cover ”

23 Aug, 2017


सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०५।०७)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ मा निगमको Inflight Service को लागि प्रयोग हुने “ Paper Head Rest Cover ” आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट www.bolpatra.gov.np/egp  साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 

                                                       

         
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२