Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
1 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
2 निगमको विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
3 Vacancy for Co-Pilots (P2) of A320, A330
4 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80
5 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना
6 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना
7 खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञपन्हरुमा नाम खुला तथा समावेशी प्रतियोगितको सूचीबाट नाम हटाइएको समबन्धमा सुचना
8 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना
9 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१९।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
10 बरिष्ठ विमान परिचारिका, बरिष्ठ विमान परिचारक पदमा बढुवाको सुचना