Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
21 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०१, ०२ र ०३।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
22 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २०४ र २०८।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
23 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330
24 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१५, २१६, २१९, २२०, २२२, २२३, २२४ र २२५-०७९-८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
25 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २११, २१२ र २१४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
26 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २०२, २०४, २०८, २०९ र २१०।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
27 Vacancy Notice for Pilot 2080.02.29
28 मोबाइलबाट प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्दा देखिएको समस्या सम्बन्धी सूचना
29 निगमको विज्ञापन नं ०७, ०८, १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
30 विज्ञापन नं. १०.०७९.८० को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सूचना