Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
31 कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वरा बढुवा सिफारीस गरिएको सूचना
32 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि अस्वीकृत आवेदनहरूको विवरण
33 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 14. Account Assistant(4th level)
34 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 13. Assistant level(4th level)
35 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 12. Senior Ground Equipment Operator, 5th Level
36 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 11. Senior Technician (Electrical, 5th Level
37 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 10. Senior Technician (Airframe & Engine), 5th Level
38 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 09. Senior Technician(Avionics), 5th Level
39 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 08. Senior Account Assistant (5th level)
40 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 07. Senior Assistant(5th level)