Preloader

Download

S NO. Title Download
21 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330
22 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१५, २१६, २१९, २२०, २२२, २२३, २२४ र २२५-०७९-८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
23 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २११, २१२ र २१४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
24 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं २०२, २०४, २०८, २०९ र २१०।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
25 मोबाइलबाट प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्दा देखिएको समस्या सम्बन्धी सूचना
26 Vacancy Notice for Pilot 2080.02.29
27 निगमको विज्ञापन नं ०७, ०८, १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
28 विज्ञापन नं. १०.०७९.८० को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सूचना
29 Online Ticketing (Dom) Guidelines
30 Online Ticketing(International) Guidelines