Preloader

Download

S NO. Title Download
41 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 07. Senior Assistant(5th level)
42 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 06. Legal Officer (6th Level)
43 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 05. Account Officer (6th Level)
44 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 04. Officer(6th Level)
45 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 03. Senior Technical Officer (Airframe & Engine), 7th Level
46 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 02. Senior Technical Officer (Avionics)
47 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण - 01. Senior Technical officer(Automobile)
48 आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचना
49 Nepal Airlines Corporation Act, 2019 ( English Version)
50 Officer, General Admin, Level 6