Preloader

पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु

  • Home
  • Downloads
  • पदपूर्ति समितिको सूचनाहरु
S NO. Title Download
11 Result of Open Competition of vacancy no. 01,02,03 079/80
12 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना
13 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना
14 खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञपन्हरुमा नाम खुला तथा समावेशी प्रतियोगितको सूचीबाट नाम हटाइएको समबन्धमा सुचना
15 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना
16 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१९।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
17 बरिष्ठ विमान परिचारिका, बरिष्ठ विमान परिचारक पदमा बढुवाको सुचना
18 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २२३, २२४ र २२५।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
19 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. 215, 216 र 222।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
20 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २११, २१२ र २१४।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।