Preloader

Download

S NO. Title Download
1 मोबाइलबाट प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्दा देखिएको समस्या सम्बन्धी सूचना
2 निगमको विज्ञापन नं ०७, ०८, १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
3 विज्ञापन नं. १०.०७९.८० को परीक्षा केन्द्र परिवर्तन भएको सूचना
4 Online Ticketing (Dom) Guidelines
5 Online Ticketing(International) Guidelines
6 कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वरा बढुवा सिफारीस गरिएको सूचना
7 आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना
8 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि अस्वीकृत आवेदनहरूको विवरण
9 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 14. Account Assistant(4th level)
10 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाका लागि स्वीकृत आवेदनहरूको विवरण- 13. Assistant level(4th level)