Preloader

Download

S NO. Title Download
11 Syllabus for written exam for Airhostess and stewards
12 Syllabus for personality test of Airhostess and stewards
13 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २१९।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
14 बरिष्ठ विमान परिचारिका, बरिष्ठ विमान परिचारक पदमा बढुवाको सुचना
15 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २२३, २२४ र २२५।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
16 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. 215, 216 र 222।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
17 Aakash Bhairab Chaitra-Baisakh (Vol. 42, No. 5)
18 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २११, २१२ र २१४।०७९।८० को सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
19 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०१, ०२ र ०३।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
20 आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. २०४ र २०८।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।